Algemene Voorwaarden

 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen (beide enkelvoud en meervoud) en de volgende betekenissen:

 • ‘Algemene Voorwaarden, de algemene voorwaarden van Lovers Canal Cruises;
 • ‘Evenement’, een privé of publiek evenement waarbij - bijvoorbeeld, maar niet exclusief - een activiteit van toeristische aard plaatsvindt, inclusief - maar geen limiet tot - een excursie, een museumbezoek, een concert of een sportevenement;
 • ‘Locatie’, de plaats waar het evenement plaatsvindt;
 • ‘Organisator’, de partij die verantwoordelijk is voor de productie en/of de organisatie van het evenement;
 • ‘Overeenkomst’, de overeenkomst tussen Lovers Canal Cruises en de consument voor de verkoop en de levering van de tickets.
 • ‘Kaartjes/tickets’, bewijs van toegang tot een evenement;
 1. Toepasselijkheid.

2.1 De algemene voorwaarden hieronder en de voorwaarden van het boeken en bestellen bij Lovers Canal Cruises zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Lovers Canal Cruises.

2.2 In toevoeging, de Algemene Voorwaarden van de organisator en de Algemene Voorwaarden van de partij die verantwoordelijk is voor de locaties zijn ook geldig voor de overeenkomst. Is er gedurende het evenement een conflict tussen de clausules in de algemene voorwaarden en de eerder genoemde algemene voorwaarden, zullen de clausules  in deze algemene voorwaarden bepalend zijn. Kopieën van de Algemene Voorwaarden van de partij die verantwoordelijk is voor de Locatie of organisator zijn beschikbaar op aanvraag bij de verantwoordelijke van de locatie in kwestie of bij de organisator.

2.3 Bij het kopen van een product of het bestellen van een product, moet de consument akkoord gaan dat de algemene voorwaarden kunnen worden toegepast.

2.4 Afwijkingen van de clausules in de Algemene Voorwaarden zijn alleen schriftelijk beschikbaar, in welk geval de andere clausules overeind blijven.  

2.5 Alle rechten en aanspraken bedongen voor Lovers Canal Cruises in deze algemene voorwaarden en verdere overeenkomsten gelden ook voor tussenpersonen en andere derde partijen ingezet door Lovers Canal Cruises.

 1. Prijzen/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen gemaakt door Lovers Canal Cruises zijn zonder verplichtingen en Lovers Canal Cruises heeft het recht om zijn prijzen te veranderen, in het bijzonder als het nodig is voor het publiekrechtelijkheid of andere regelementen.

3.2 Alle prijzen zijn aangeduid in euro's, inclusief BTW.

3.3 In sommige gevallen, zijn promotionele prijzen van toepassing. Deze prijzen zijn geldend tijdens een specifieke periode zolang de voorraad strekt. De prijzen kunnen niet in werking geroepen worden prijzen voor of na deze specifieke periode.

3.4 Lovers Canal Cruises kan niet vastgehouden worden aan prijzen die duidelijk incorrect zijn, bijvoorbeeld als gevolg van typefouten of printfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.5 Voor elk ticket, wordt er een vaste hoeveelheid servicekosten in rekening gebracht, die variëren op basis van het evenement. De servicekosten zijn inclusief transactiekosten, consultatiekosten en verzendkosten.

 1. Annuleringen en het terugsturen

4.1 Een organisator is bevoegd om een evenement te annuleren of de desbetreffende datum te veranderen. Indien dit gebeurd, zal Lovers Canal Cruises met een aanvaardbare oplossing komen. Als een evenement is geannuleerd of uitgesteld, zal Lovers Canal Cruises zijn uiterste best doen om u zo snel mogelijk te informeren over deze verandering. Echter, kan Lovers Canal Cruises u niet de garantie geven over de mogelijkheid om u op tijd te informeren mocht een tour geannuleerd worden of op een ander tijdstip dan afgesproken plaatsvinden. Tevens is Lovers Canal Cruises niet verantwoordelijk voor terugbetaling, concurrentie of voor kosten dat u terug zou willen krijgen, bijvoorbeeld reiskosten, accommodatie kosten en/of andere gerelateerde goederen of services.
4.2 Voordat u uw boeking bevestigd, moet u altijd controleren of u het juiste aantal tickets heeft besteld. Tickets voor een product met een specifieke datum of tijd (tickets met een tijdslot) zijn niet meer in te ruilen. Ten onrechte van (aantallen van) open tickets (tickets zonder specifieke datum en tijd) zijn inruilbaar binnen veertien dagen na de aankoop als ze online zijn gekocht. Als u uw geld terug wilt na het bestellen van een open ticket, moet u een mail sturen naar hello@lovers.nl. Wanneer een ticket is verschoven wordt het niet meer terugbetaald.
4.3 Lovers Canal Cruises stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, misbruiken of het verliezen van tickets. Er worden geen dubbele tickets uitgegeven om tickets te vervangen die misbruikt, toegetakeld, verloren of gestolen zijn en dergelijke tickets zullen ook niet worden terugbetaalt.
4.4 Lovers Canal Cruises is niet aansprakelijk bij vertraging, het niet leveren of incorrecte levering van tickets, als u te maken heeft met vertraging, het niet leveren of het incorrect leveren van uw tickets kunt u het niet wijten aan Lovers Canal Cruises.
4.5 Het niet gebruiken van een of meer vooraf gekochte tickets is voor eigen rekening en risico; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs slechts geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum.
4.6 Onze open tickets zijn 1 jaar (12 maanden) geldig, vanaf de datum van aankoop.
4.7 Bij het omboeken van een excursie, attractie, rondvaart of museum wordt de reiziger een vergoeding in rekening gebracht.

 1. Betalingen

Lovers Canal Cruises accepteert verschillende betaalmethodes. Betalingen in euro’s moeten worden betaalt via iDEAL of via credit card. U krijgt pas een definitieve bevestiging van uw boeking wanneer u heeft betaalt.

 1. Bezorging

6.1 Afhankelijk van de verzendmethode, zullen de tickets worden bezorgd op het desbetreffende adres dat beschikbaar is in de Lovers Canal Cruises adressen databank.
6.2 De verzendtijden die benoemd worden door Lovers Canal Cruises zijn alleen voor indicatieve doeleinden. Het niet voldoen aan aan de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding, noch op het het recht om uw bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden, tenzij het niet naleven van de leveringstermijn zo ernstig is dat het redelijkerwijs niet van u kan worden geëist dat u zich aan de overeenkomst houdt. In dat geval, heeft u het recht om uw bestelling te annuleren of het ontbinden van de overeenkomst voor zover dit noodzakelijk is.

 1. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Het eigendom van de geleverde kaarten wordt alleen aan u overgedragen als u al uw verplichtingen aan Lover Canal Cruises bent nagekomen op grond van welke overeenkomst dan ook. Het risico met betrekking tot de tickets zal op het moment van aflevering aan u worden overgedragen.

 1. Klachten en aansprakelijkheid

8.1 U bent verplicht om bij aflevering te controleren of de tickets in overeenstemming zijn met de overeenkomst. Indien dit niet het geval is, moet u Lovers Canal Cruises zo snel mogelijk, dan wel binnen (3) dagen na levering, schriftelijk informeren met de desbetreffende redenen die duidelijk maken dat dit het geval is.
8.2 Als het is aangegeven dat de tickets niet overeenkomen met de overeenkomsten, kan Lovers Canal Cruises ervoor kiezen om de tickets in kwestie te vervangen door nieuwe tickets in ruil voor nieuwe tickets of om het betaalde bedrag terug te betalen.  
8.3 Onopgeloste klachten van consumenten over digitale aangeschafte producten op Lovers.nl kunnen worden opgelost via de Online Dispute Resolution.

 1. Elektronische communicatie en bewijs.

9.1 Lovers Canal Cruises is niet verantwoordelijk voor misverstanden, vertragingen, vervormingen of onjuiste verzending van gegevens en berichten als gevolg van het gebruik van internet of andere communicatiebronnen in het verkeer tussen de klant en Lovers Canal Cruises (of de partijen die door de klant zijn ingezet).
9.2 De gegevens van Lovers Canal Cruises dienen als bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een juridische procedure, behoudens tegenbewijs door de partij die zich beroept op het feit dat het bewijs onbetrouwbaar is.

 1. Overmacht

10.1 Zonder voor inneming over andere rechten waar mogelijk aanspraak op gemaakt kan worden, in het geval van overmacht, Lovers Canal Cruises heeft het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, door u hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, zonder dat Lovers Canal Cruises aansprakelijk kan worden gesteld voor schadevergoedingen, tenzij het in de heersende omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn met redelijkheid en eerlijkheid in acht genomen.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die niet aan Lovers Canal Cruises kan worden toegerekend, omdat deze niet aan haar kan worden toegerekend net zomin als haar verantwoordelijkheid kan worden beschouwd in overeenstemming met de wet, juridische stappen of algemeen geaccepteerde standaarden.

 1. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

11.1 De koper van een door Lovers Canal Cruises geleverd ticket moet zich gedragen als een goed ordentelijk bezoeker van evenementen en zich houden aan de instructies die hem door of namens de organisator van het te bezoeken evenement zijn gegeven, alsmede door de bevoegde overheid.
11.2 Lovers Canal Cruises is niet aansprakelijk voor enige weigering door de organisator van een evenement of door overheidsinstanties om de koper van een ticket dat door Lovers Canal Cruises aan een evenement wordt verstrekt als gevolg van acties en/of nalatigheid van de kant van de koper.
11.3 De koper van een ticket woont het evenement op eigen risico bij. Lovers Canal Cruises is niet aansprakelijk voor enige schade die de koper oploopt tijdens de reis naar of vanaf het evenement of tijdens het evenement.
11.4 De koper van een ticket dat door Lovers Canal Cruises wordt geleverd, moet zich informeren over de instructies die zijn uitgegeven door of namens de organisator van het evenement of de bijgevoegde autoriteiten in verband daarmee, inclusief eventuele wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals de starttijd, enz. Lovers Canal Cruises is niet verplicht om de koper van een ticket hierover nadere informatie te verstrekken.

 1. Andere bepalingen

12.1 Indien er een of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Lovers Canal Cruises in strijd zijn met een toepasbare wettelijke regelingen, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een nieuwe wettelijk toepasbare bepaling die door Lovers Canal Cruises wordt bepaald.
12.2 De Nederlandse wet is van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met of gesloten door Lovers Canal Cruises. Alle onenigheden die direct of indirect voortvloeien uit deze overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Amsterdam.

 1. Lovers Canal Cruises en Tourism Group Holding B.V. Lijnden

Lovers Canal Cruises maakt deel uit van Tourism Group Holding B.V. Lijnden.

Lovers Canal Cruises

Tours & Tickets 

City Sightseeing Amsterdam 

XtraCold Icebar Amsterdam

Berlin Icebar

BODY WORLDS

Red Light Secrets